જાગતો દહાડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાગતો દહાડો

  • 1

    આબાદીનો વખત.

  • 2

    ખરાબ-લડવાનો દહાડો.