જાડું ખદ્દડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાડું ખદ્દડ

  • 1

    ઠાંસીને વણેલું; જાડું (જાડા સૂતરનું).