જાણે કે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાણે કે

અવ્યય

  • 1

    'એવું જ હોય ને' એવી ઉત્પ્રેક્ષા બતાવતો શબ્દ.

  • 2

    'માનો કે' કે એવો ભાવ બતાવતો શબ્દ.