જાત જાતનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાત જાતનું

  • 1

    વિવિધ; અનેક જાતનું; તરેહવાર; ચિત્રવિચિત્ર.