જાતે ને જીવે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાતે ને જીવે

  • 1

    એક પોતે જ; એકલું; એ ભાવ દર્શાવે. જેમ કે, જાતે ને જીવે, જે કહો તે એ છે.