જાસકિયાં ઊડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાસકિયાં ઊડવાં

  • 1

    ખૂબ ખર્ચ પાણી થવું.