જીંડવાનું છોકરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીંડવાનું છોકરું

  • 1

    જોડિયાં બાળકોમાંનું એક.