જીભના કકડા કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભના કકડા કરવા

  • 1

    સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણનો પ્રયત્ન કરવો.