જીભમાં હાડકું ન હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભમાં હાડકું ન હોવું

  • 1

    જીભ વાપરવામાં-બોલવામાં કોઈ કાબૂ ન હોવો; બોલવામાં વિવેકની જરૂર હોવી.