જીભે કાંટા ઊગે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભે કાંટા ઊગે

  • 1

    જીભે કાંટા ઊગે; (આમ ખરાબ બોલનારને શાપ- ગાળ દેવાય છે).