જીભે કાંટા પડે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભે કાંટા પડે

  • 1

    જીભે કાંટા ઉગે; (આમ ખરાબ બોલનારને શાપ- ગાળ દેવાય છે).