જીભે ડામ દે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભે ડામ દે

  • 1

    જીભે કાંટા ઉગે; (આમ ખરાબ બોલનારને શાપ- ગાળ દેવાય છે).