ગુજરાતી માં જીભ હલાવવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

જીભ હલાવવી1જીભ હલાવવી2

જીભ હલાવવી1

 • 1

  બોલવું.

 • 2

  લાભમાં બોલવું; ભલામણ કરવી.

ગુજરાતી માં જીભ હલાવવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

જીભ હલાવવી1જીભ હલાવવી2

જીભ હલાવવી2

 • 1

  બોલવું.

 • 2

  ભલામણ કરવી.

 • 3

  માત્ર મોંએ હુકમ કર્યા કરવા.