ગુજરાતી માં જીરણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

જીરણ1જીરણ2

જીર્ણ1

વિશેષણ

 • 1

  છેક જૂનું; ઘસાઈ કે ખવાઈ ગયેલું.

 • 2

  જરેલું; પચેલું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં જીરણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

જીરણ1જીરણ2

જીર્ણ2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  જીરું.

ગુજરાતી માં જીરણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

જીરણ1જીરણ2

જીરણ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  જીરું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં જીરણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

જીરણ1જીરણ2

જીરણ

વિશેષણ

 • 1

  જીર્ણ; છેક જૂનું; ઘસાઈ કે ખવાઈ ગયેલું.

 • 2

  જરેલું; પચેલું.

ગુજરાતી માં જીરણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

જીરણ1જીરણ2

જીરણ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  જીર્ણ; છેક જૂનું; ઘસાઈ કે ખવાઈ ગયેલું.

 • 2

  જરેલું; પચેલું.

 • 3

  જીરું.