જીવ કહ્યું કરતો નથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ કહ્યું કરતો નથી

  • 1

    દિલ માનતું નથી.