જીવ ઘાંટીમાં આવી રહેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ ઘાંટીમાં આવી રહેવો

  • 1

    પ્રાણ નીકળવાની તૈયારી હોવી.

  • 2

    બાવરું બની જવું.