ગુજરાતી

માં જીવ લેવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જીવ લેવો1જીવ લેવો2

જીવ લેવો1

 • 1

  કંટાળો આપવો.

 • 2

  મારી નાખવું.

ગુજરાતી

માં જીવ લેવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જીવ લેવો1જીવ લેવો2

જીવ લેવો2

 • 1

  પજવીને કાયર કરવું.

 • 2

  મારી નાખવું.