જોઈએ તેટલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોઈએ તેટલું

  • 1

    માગો તેટલું; જરૂર હોય તેટલું.