જોઈએ ત્યારે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોઈએ ત્યારે

  • 1

    ખપ પડે તે વખતે.