જોઈ જોઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોઈ જોઈને

  • 1

    ખૂબ તપાસીને.

  • 2

    લાંબો વિચાર કરીને.