જોખમમાં ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોખમમાં ઊતરવું

  • 1

    નુકસાનીમાં ઊતરવું; નુકસાનીની ધાસ્તીવાળા કામમાં પડવું.