જોડા ખાવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોડા ખાવા

  • 1

    ખાસડાનો માર ખાવો.

  • 2

    ઠપકો ખાવો.

  • 3

    નુકસાન કે ખોટ વેઠવાં.