જોતરે જોડાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોતરે જોડાવું

  • 1

    કંટાળા ભરેલા કામમાં ગૂંથાવું.

  • 2

    સંસારની ધૂંસરીમાં જોડાવું.