ગુજરાતી

માં ઝઘડાખોરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝઘડાખોર1ઝઘડાખોર2

ઝઘડાખોર1

  • 1

    ઝઘડો; લડાઈ; ટંટો.

ગુજરાતી

માં ઝઘડાખોરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝઘડાખોર1ઝઘડાખોર2

ઝઘડાખોર2

વિશેષણ

  • 1

    ટંટાખોર; ઝઘડવાના સ્વભાવનું.