ગુજરાતી માં ઝઘડાખોરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઝઘડાખોર1ઝઘડાખોર2

ઝઘડાખોર1

  • 1

    ઝઘડો; લડાઈ; ટંટો.

ગુજરાતી માં ઝઘડાખોરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઝઘડાખોર1ઝઘડાખોર2

ઝઘડાખોર2

વિશેષણ

  • 1

    ટંટાખોર; ઝઘડવાના સ્વભાવનું.