ઝંડો ઉઠાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝંડો ઉઠાવવો

  • 1

    -ની ઝુંબેશ ઉપાડવી.

  • 2

    –નો વિજયવાવટો ફરકાવવો.