ગુજરાતી માં ઝણઝણાટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઝણઝણાટ1ઝણઝણાટ2

ઝણઝણાટ1

પુંલિંગ

 • 1

  ઝણણની અસર; ઝમઝમાટ.

 • 2

  ઝણકારો.

ગુજરાતી માં ઝણઝણાટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઝણઝણાટ1ઝણઝણાટ2

ઝણઝણાટ2

પુંલિંગ

 • 1

  ઝઝણીની અસર; ઝમઝમાટ.

 • 2

  ઝણકારો.