ઝરેળો ઉઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝરેળો ઉઠવો

  • 1

    બળવાથી ફોલ્લો થવો.