ઝાંખરાં ઝીંટવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાંખરાં ઝીંટવાં

  • 1

    ઝાંખરાં ખડકવાં.

  • 2

    ઝઘડો કે વેર કરવું.