ઝાડો થઈ જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાડો થઈ જવો

  • 1

    દસ્ત થઈ જવો.

  • 2

    બી જવું.