ઝાડ ઉપર ચઢી બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાડ ઉપર ચઢી બેસવું

  • 1

    (વ્યંગમાં) ફુલાઈ જવું.