ગુજરાતી

માં ઝીણુ કાંતવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝીણુ કાંતવું1ઝીણું કાંતવું2

ઝીણુ કાંતવું1

 • 1

  (કોઈ કામ કે વાતમાં) ઊંડું ઊતરવું; અતિ બારીકાઈથી તપાસવું; ઝીણું ઝીણું જોવું.

 • 2

  ભારે કરકસર કે કંજૂસાઈ કરવી.

ગુજરાતી

માં ઝીણુ કાંતવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝીણુ કાંતવું1ઝીણું કાંતવું2

ઝીણું કાંતવું2

 • 1

  (કોઇ કામ કે વાતમાં) ઊંડું ઊતરવું; અતિ બારીકાઈથી તપાસવું; ઝીણું ઝીણું જોવું.

 • 2

  ભારે કરકસર કે કંજૂસાઈ કરવી.