ઝીણ બાઝવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝીણ બાઝવું

  • 1

    કેરીની ગોટલી પર બંધાતું શરૂનું જાળીદાર પડ થવા લાગવું.