ટકાનું માણસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટકાનું માણસ

  • 1

    હિસાબમાં ન લેવા જેવું તુચ્છ માણસ.