ગુજરાતી

માં ટકાવવુંની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટકાવવું1ટૂંકાવવું2ટેંકાવવું3ટંકાવવું4ટેકાવવું5ટેકાવવું6

ટકાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ટકવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ટકાવવુંની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટકાવવું1ટૂંકાવવું2ટેંકાવવું3ટંકાવવું4ટેકાવવું5ટેકાવવું6

ટૂંકાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  ટૂંકું કરવું.

ગુજરાતી

માં ટકાવવુંની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટકાવવું1ટૂંકાવવું2ટેંકાવવું3ટંકાવવું4ટેકાવવું5ટેકાવવું6

ટેંકાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  આશા આપી આપીને આતુર-અધીરું કરવું; ચિચવાવવું (ચ.).

ગુજરાતી

માં ટકાવવુંની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટકાવવું1ટૂંકાવવું2ટેંકાવવું3ટંકાવવું4ટેકાવવું5ટેકાવવું6

ટંકાવવું4

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ટાંકવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ટકાવવુંની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટકાવવું1ટૂંકાવવું2ટેંકાવવું3ટંકાવવું4ટેકાવવું5ટેકાવવું6

ટેકાવવું5

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  ટેકો-આધાર આપવો.

મૂળ

'ટેકો' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં ટકાવવુંની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટકાવવું1ટૂંકાવવું2ટેંકાવવું3ટંકાવવું4ટેકાવવું5ટેકાવવું6

ટેકાવવું6

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  ટેકો-આધાર આપવો.

મૂળ

'ટેકવું'નું પ્રેરક