ગુજરાતી

માં ટક પડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટક પડવું1ટૂંકું પડવું2

ટક પડવું1

  • 1

    બનવું.

ગુજરાતી

માં ટક પડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટક પડવું1ટૂંકું પડવું2

ટૂંકું પડવું2

  • 1

    પૂરા માપનું ન હોવું; ખૂટવું; નાનું પડવું.