ટંગડી ઊંચી રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટંગડી ઊંચી રાખવી

  • 1

    હાર્યા છતાં ન હાર્યાનો દમામ રાખવો.