ટડપડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટડપડ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખાલી ડંફાસ-દોરતોરનો દેખાવ; શેખી.

ટૈડપૈડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટૈડપૈડ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખાલી ડંફાસ-દોરતોરનો દેખાવ; શેખી.