ગુજરાતી

માં ટડપડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટડપડ1ટૈડપૈડ2

ટડપડ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખાલી ડંફાસ-દોરતોરનો દેખાવ; શેખી.

ગુજરાતી

માં ટડપડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટડપડ1ટૈડપૈડ2

ટૈડપૈડ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખાલી ડંફાસ-દોરતોરનો દેખાવ; શેખી.