ટાંટિયા કહ્યું કરતાં નથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાંટિયા કહ્યું કરતાં નથી

  • 1

    થાકથી પગ ચાલતા નથી.