ટાંટિયા સામાના ગળામાં નાખવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાંટિયા સામાના ગળામાં નાખવા

  • 1

    સામાને ભિડામણમાં-મુશ્કેલીમાં મૂકવો.