ટાઢા પાણીએ ખસ જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઢા પાણીએ ખસ જવી

  • 1

    વગર મહેનતે પીડા ટળવી.