ટાઢું યુદ્ધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઢું યુદ્ધ

  • 1

    વિધિસરનું નહીં છતાં યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ હોવી તે; 'કોલ્ડ વૉર'.