ઠંડી મશ્કરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠંડી મશ્કરી

  • 1

    ઠાવકું મોં રાખી કરેલી મશ્કરી; બેઠી મશ્કરી.