ઠરી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠરી જવું

  • 1

    ઊંઘમાં પડી જવું.

  • 2

    મરી જવું.

ઠેરી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠેરી જવું

  • 1

    (સ્ત્રી રૂપમાં) લડાઈ ઠેરવી.(જેમ કે, તે બે વચ્ચે ખરી ઠેરી ગઈ.).