ગુજરાતી

માં ઠરી જવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઠરી જવું1ઠેરી જવું2

ઠરી જવું1

  • 1

    ઊંઘમાં પડી જવું.

  • 2

    મરી જવું.

ગુજરાતી

માં ઠરી જવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઠરી જવું1ઠેરી જવું2

ઠેરી જવું2

  • 1

    (સ્ત્રી રૂપમાં) લડાઈ ઠેરવી.(જેમ કે, તે બે વચ્ચે ખરી ઠેરી ગઈ.).