ઠાઠાં વેરી નાખવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠાઠાં વેરી નાખવાં

  • 1

    હાડકાં ભાગી જાય તેવો પુષ્કળ માર મારવો.