ઠીકરામાં ધૂળ નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠીકરામાં ધૂળ નાખવી

  • 1

    ખાધુંપીધું ખરાબ કરવું.

  • 2

    ચાલતું ગુજરાન અટકાવવું.