ઠીકરામાં ધૂળ પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠીકરામાં ધૂળ પડવી

  • 1

    ખાધુંપીધું છૂટી પડવું-વ્યર્થ જવું.

  • 2

    ચાલતું ગુજરાન અટકી પડવું.