ઠીક છે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠીક છે

  • 1

    સારું, જોઈશું' અથવા 'જોઈ લઈશ, ખબર લઈ નાંખીશ' એવા ભાવનો ઉદ્ગાર.