ઠીક છે, વાત છે તારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠીક છે, વાત છે તારી

  • 1

    પછી તારી શી વલે કરું છું તે જોજે.