ઠોકી પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠોકી પાડવું

  • 1

    બરોબર પૂરું કરવું (જેમ કે, કલાકમાં એ કામ ઠોકી પાડો.).

  • 2

    મારી નાંખવું; ખતમ કરવું.