ડગલે ને પગલે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડગલે ને પગલે

  • 1

    વારંવાર; દરેક વખતે કે ડગલું ભરતાં.